PNZ może być organizowana jako zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
Czas trwania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobytych umiejętności określają ramowe plany nauczania oraz podstawa programowa dla danego zawodu.
Nadzór pedagogiczny nad PNZ jak i kontrolę nad pracodawcami pełni kierownik szkolenia praktycznego w ZSE.
Kierownik szkolenia praktycznego zapewnia uczniom dostęp do szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z programu praktyk oraz zapoznaje ich z regulaminem praktycznej nauki zawodu.